Họp hội đồng tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN cấp bộ “Nghiên cứu sản xuất tinh bột kháng (RS-3) từ tinh bột dong riềng (Canna edulis) ứng dụng trong sản xuất thực phẩm có chỉ số đường máu thấp”

Thực hiện Quyết định số 1282/QĐ-BKHCN ngày 19/06/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2024 và Quyết định số 379/QĐ-VKIST ngày 03 tháng 08 năm 2023 của Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc, ngày 12 tháng 08 năm 2023, Tổ chức họp Hội đồng tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN cấp bộ: “Nghiên cứu sản xuất tinh bột kháng (RS-3) từ tinh bột dong riềng (Canna edulis) ứng dụng trong sản xuất thực phẩm có chỉ số đường máu thấp”. Nhiệm vụ do Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc đăng ký chủ trì thực hiện. PGS.TS. Nguyễn Duy Thuần làm Chủ tịch Hội đồng tư vấn tuyển chọn nhiệm vụ.

Tìm hiểu thêm về bài viết tại:

https://vkist.gov.vn/vi/post/hop-hoi-dong-tuyen-chon-nhiem-vu-kh-cn-cap-bo–nghien-cuu-san-xuat-tinh-bot-khang–rs-3–tu-tinh-bot-dong-rieng–canna-edulis–ung-dung-trong-san-xuat-thuc-pham-co-chi-so-duong-mau-thap-641.htm